روز درختکاری
1396/12/22
امام جمعه ترکمانچای در روز درختکاری یک اصله نهال میوه غرس کردند
روز درختکاری
امام جمعه ترکمانچای در روز درختکاری همراه با جمعی از مسئولین و اهالی شهر در جوار مزار شهدای گمنام یک اصله نهال میوه غرس کردند.
امام جمعه ترکمانچای در روز درختکاری همراه با جمعی از مسئولین و اهالی شهر در جوار مزار شهدای گمنام یک اصله نهال میوه غرس کردند.